Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius.
  TEMARIS DELS COSSOS FACULTATITUS PENDENTS DE CONVOCAR
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS (MALLORCA)
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFT Enginyeria tecnica forestal


  Presentació de documents per les persones seleccionades d'enginyer tècnic de forest

  Data publicació: 09/04/2019

  D'acord amb la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 27 de març de 2019 per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria tècnica de forest, l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació (BOIB núm. 46, de 9 d'abril), us informam que:

  Les persones aspirants seleccionades han de presentar, en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents requerits que s'especifiquen, en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'aquesta Resolució (fins al 29 d'abril).

  A continuació, podeu descarregar els models III i IV que s'annexen a la Resolució a dalt esmentada:

  Declaració jurada

  Sol·licitud destinació


  català . castellano