Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA).
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC HUMANÍST I DE C. SOC, ESP TÈCNIC/A D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES.MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC HUMANÍST I DE C. SOC, ESP TÈCNIC/A D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES.MALLORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Realització del 1r exercici del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA).
  RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA EN EL DRET AL TRÀMIT
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Realització del 1r exercici del cos de gestió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA).
  COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ DE LA DATA DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos auxiliar


  Relació definitiva de persones aspirants que han aprovat la fase d'oposició de les proves selectives del cos auxiliar pel torn promoció interna i termini de presentació de mèrits

  Data publicació: 04/04/2019

  En data 4 d'abril de 2019, es fa pública la relació definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives per accedir al cos auxiliar, pel torn de promoció interna, de l'Administració general de la CAIB. D'acord amb el punt 14 de les bases especifiques, les relacions d'aspirants que hagin superat el concurs oposició quedarà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en el conjunt dels exercicis obligatoris i eliminatoris de la fase d'oposició i de la valoració dels mèrits corresponents a la fase de concurs.
  Els mèrits que s'han de valorar en la fase de concurs del concurs oposició per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, són els que s'indiquen en l'annex 3 de la convocatòria. L'acreditació es farà en la forma establerta en la base 11.2.1 de les bases generals. Dins el termini de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà que es publiqui aquesta llista (fins 14 d'abril), els aspirants que en formin part han d'acreditar davant el tribunal els mèrits que s'indiquin per a la fase de concurs, mitjançant la presentació de documents originals o fotocòpies compulsades en el registre general de la conselleria competent en matèria de funció pública, de l'EBAP o d'acord amb qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015. Els mèrits s'han d'acreditar i s'han de valorar sempre amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds (17/11/2017). En cap cas no es poden valorar mèrits que no hagin estat presentats d'acord amb la forma establerta, durant aquest termini. D'altra banda, l'Administració pot emetre un certificat dels mèrits que figurin en el servei de registre de personal de la DG competent en matèria de funció pública dels aspirants que hagin prestat serveis a l'Administració de la CAIB, el qual s'ha d'incorporar en els seus expedients de valoració dels mèrits de la fase de concurs, sempre que la persona interessada els hagi al·legat davant el tribunal dins termini.


  català . castellano