Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA).
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC HUMANÍST I DE C. SOC, ESP TÈCNIC/A D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES.MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC HUMANÍST I DE C. SOC, ESP TÈCNIC/A D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES.MALLORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Realització del 1r exercici del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA).
  RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA EN EL DRET AL TRÀMIT
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Realització del 1r exercici del cos de gestió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA).
  COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ DE LA DATA DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos auxiliar


  Relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos auxiliar pel torn lliure i termini de presentació de mèrits

  Data publicació: 04/04/2019

  En data 4 d'abril de 2019, es fa pública la relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives i que han resultat seleccionades per accedir al cos auxiliar, pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, de l'Administració general de la CAIB.
  D'acord amb el punt 12.2 de les bases especifiques de la convocatòria, l'ordre de prelació final de les persones aspirants que hagin superat l'oposició pel torn lliure vindrà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en el conjunt dels exercicis eliminatoris i de la valoració dels mèrits que s'hi assenyalen.
  L'acreditació de mèrits s'ha d'efectuar mitjançant la presentació dels documents originals o de les fotocòpies compulsades corresponents.
  S'han de presentar en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, en el termini de deu dies naturals, comptadors a partir de l'endemà que es publiqui la llista definitiva d'aspirants que han superat l'oposició (fins al 14 d'abril).
  En cap cas, no es poden valorar mèrits que no hagin estat presentats en aquest termini.
  Els mèrits s'han d'acreditar i valorar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en l'oposició (17/11/2017).
  D'altra banda, l'Administració pot emetre un certificat dels mèrits que figurin en el servei de registre de personal de la DG competent en matèria de funció pública dels aspirants que hagin prestat serveis a l'Administració de la CAIB, el qual s'ha d'incorporar en els seus expedients de valoració dels mèrits de la fase de concurs, sempre que la persona interessada els hagi al·legat davant el tribunal qualificador dins el termini i d'acord amb la forma que s'hi indiquen.


  català . castellano