Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure.
  Llista provisional de mèrits i llista provisional d'aprovats de l'oposició amb l'ordre de prelació final
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  Modificació de la data de revisió 3r examen
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Arquitectura Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva de persones aspirants aprovades del tercer exercici i llista provisional de persones aprovades de les proves selectives
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  Llistes provisionals de persones aspirants aprovades del segon exercici pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat i anunci de la data de l'exercici de corresponent als casos pràctics
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  INSTRUCCIONS SOBRE L'ÚS DE NORMATIVA LEGAL DURANT EL TERCER EXERCICI DEL COS FACULTATIU TÈCNIC ESPECIALITAT OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Prevencio de riscs laborals Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del cas pràctic
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Auxiliar de suport


  NOTA: aclariment en relació amb l'acreditació del mèrit d'experiència professional per a la fase de concurs del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport

  Data publicació: 17/01/2019

  Els mèrits d'experiència professional que al·leguin les persones candidates s'han d'acreditar mitjançant la presentació de l'original o de la còpia compulsada de la documentació següent:

  - Serveis prestats a l'Administració pública

  En el cas de serveis prestats a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Administració pot expedir un certificat que acrediti els que consten en el Servei de Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques, el qual s'incorporarà d'ofici en els expedients de valoració dels mèrits de la fase de concurs de les persones aspirants, sempre que la persona interessada els hagi al·legat davant el tribunal qualificador dins el termini.

  En el cas de serveis prestats en altres administracions públiques, s'ha de presentar un certificat que acrediti els que consten en l'administració que correspongui.

  - Serveis prestats en llocs de treball similars a la plaça convocada a l'empresa privada (també les entitats públiques empresarials, incloses les entitats de dret públic sotmeses al dret privat; consorcis; fundacions del sector públic, i empreses societàries del sector públic)

  El certificat de la vida laboral (expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'òrgan equivalent d'altres països de la Unió Europea) i l'acreditació de la categoria i de les funcions fetes mitjançant el contracte laboral o un certificat de l'empresa, del consorci o de la fundació corresponent, o d'una altra manera en què quedin acreditades la categoria i les funcions que s'han exercit.


  català . castellano