Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS


LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 22/11/2018

En data 22 de novembre es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala prevenció de riscs laborals, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.
Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució (des del dia 23 de novembre fins al 7 de desembre), per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat la sol·licitud es tindrà per no presentada.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.


català . castellano