Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
  Publicació de la data prevista per al 1r exercici del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Relació definitiva de persones aspirants que han aprovat la fase d'oposició de les proves selectives del cos subaltern, pel torn de promoció interna i pel torn de reserva del 2%, i termini de presentació de mèrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Acords dels Tribunals Qualificadors de les diferents escales i especialitats dels cossos facultatius superiors sobre el desenvolupament del primer exercici
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Publicació de les notes del primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos subaltern del torn lliure i termini de presentació de mèrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Realització del primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic.
  LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DE LES DIVERSES ESCALES I ESPECIALITATS DEL COS FACULTATIU TÈCNIC
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Relació provisional de puntuacions obtingudes i d'aspirants seleccionats del concurs oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, al cos de gestió
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Relació provisional de persones aprovades de l'oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos de gestió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cossos generals


  PUBLICACIÓ CORRECCIONS ERRORS

  Data publicació: 12/02/2018

  18.01.2018: Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals

  En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 9, de 18 de gener de 2018, es publica la correcció d'errades advertides en la publicació de l'annex 1 i l'annex 2 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 15 de desembre de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procediment selectiu per a l'ingrés als cossos de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per les resolucions de 26 d'octubre de 2017, amb expressió de la causa d'exclusió.
  Les persones interessades disposen d'un termini de 10 DIES HÀBILS, comptadors des de l'endemà de la publicació (del 19 de gener fins a l'1 de febrer de 2018) per esmenar el possible defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.
  Les persones que no compleixin aquest requeriment es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud.

  09.02.2018: Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en els processos selectius dels cossos generals

  En el BOIB núm. 18, de 8 de febrer de 2018, es va publicar la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de 6 de febrer de 2018 , per la qual es corregeixen els errors advertits en la publicació de la Resolució de 15 de desembre de 2017 (BOIB núm. 157, de 23 de desembre).
  Es tracta d'una correcció de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en els processos selectius dels cossos generals.
  Aquesta correcció només afecta les persones esmentades en els llistats de la Resolució, les quals podran esmenar en el termini de deu dies hàbils des del següent a la publicació (des del dia 9 de febrer fins al dia 22 de febrer, ambdós inclosos).


  català . castellano