Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Revisió del primer exercici del cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  PUBLICACIÓ DELS TORNS I DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL SEGON EXERCICI DEL COS AUXILIAR DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici del cos auxiliar, pel torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat,i informe del Tribunal
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIO, ESP ESTADISTICA (MALLORCA).
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Informacions i recomanacions del segon exercici cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Correcció d'errades llistes definitives
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cossos generals


  PUBLICACIÓ CORRECCIONS ERRORS

  Data publicació: 12/02/2018

  18.01.2018: Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals

  En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 9, de 18 de gener de 2018, es publica la correcció d'errades advertides en la publicació de l'annex 1 i l'annex 2 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 15 de desembre de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procediment selectiu per a l'ingrés als cossos de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per les resolucions de 26 d'octubre de 2017, amb expressió de la causa d'exclusió.
  Les persones interessades disposen d'un termini de 10 DIES HÀBILS, comptadors des de l'endemà de la publicació (del 19 de gener fins a l'1 de febrer de 2018) per esmenar el possible defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.
  Les persones que no compleixin aquest requeriment es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud.

  09.02.2018: Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en els processos selectius dels cossos generals

  En el BOIB núm. 18, de 8 de febrer de 2018, es va publicar la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de 6 de febrer de 2018 , per la qual es corregeixen els errors advertits en la publicació de la Resolució de 15 de desembre de 2017 (BOIB núm. 157, de 23 de desembre).
  Es tracta d'una correcció de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en els processos selectius dels cossos generals.
  Aquesta correcció només afecta les persones esmentades en els llistats de la Resolució, les quals podran esmenar en el termini de deu dies hàbils des del següent a la publicació (des del dia 9 de febrer fins al dia 22 de febrer, ambdós inclosos).


  català . castellano