272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2022. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA Y EIVISSA.
  LISTA PROVISIONAL DE MÉRITOS Y RELACIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN ACREDITADO MÉRITOS CON DEFECTOS FORMALES
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2022. BOLSAS EXTRAORDINARIAS (PRUEBA SELECTIVA). CUERPO SUBALTERNO MALLORCA, MENORCA, EIVISSA Y FORMENTERA.
  Revisión de la prueba selectiva del procedimiento para la constitución de la bolsa extraordinaria de personal funcionario interino del cuerpo subalterno de la Administración General de la CAIB en las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS INGENIERIA INDUSTRIAL.
  Lista provisional de aprobados del 2º ejercicio del turno libre y del 1ero de promoción interna
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS INGENIERIA AGRONOMA.
  Lista provisional de aprobados del 2º ejercicio del CFS Ingeniería Agrónoma
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos generales. Cuerpo de gestión.
  Lista definitiva de aprobados del 2º ejercicio del cuerpo de gestión, por el turno libre, y 1er ejercicio, por el turno de promoción interna
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS investigacion y desarrollo Mallorca turno libre.
  Lista definitiva de aprovados del 2º ejercicio
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA Y DE CIENCIAS SOCIALES, ESP COOPERACIÓN. MALLORCA.
  LISTA DEFINITIVA DEL BOLSÍN DE INTERINOS
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS BIOLOGIA.
  Lista definitiva de aprobados del 2º ejercicio
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos generales. Cuerpo subalterno.
  Modificación composición Tribunal Subalterno
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos generales. Cuerpo de gestión.
  Turnos de revisión del segundo ejercicio del cuerpo de gestión
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2021. CUERPO AUXILIAR. MALLORCA.
  Corrección errores bolsa extraordinaria auxiliar
 • BOLSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  COMUNICADO EN RELACIÓN AL INICIO DEL PRÓXIMO CURSO BÁSICO DE CAPACITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BOLSA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA..
  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A LOS EFECTOS DE RESOLVER LOS EMPATES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior.
  ACLARACIÓN SOBRE LAS BOLSAS TEMPORALES DE INTERINOS DE LOS CUERPOS FACULTATIVOS SUPERIORES (PROCESO SELECTIVO 2019-OPE 2018)
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2022. BOLSAS EXTRAORDINARIAS (PRUEBA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA Y FORMENTERA.
  Lista provisional de puntuaciones del ejercicio i valoración méritos y requerimiento a los aspirantes para acreditar el nivel de catalán
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos generales. Cuerpo de gestión.
  Revisión del 2º ejercicio del cuerpo de gestión para el turno libre y por el turno de promoción interna, incluida la reserva de personas con discapacidad
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo subalterno. Auxiliar de apoyo (2%).
  Revisión primer ejercicio cuerpo facultativo subalterno, auxiliar de apoyo (2%)
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS ARQUITECTURA.
  Lista definitiva de aprobados del 2º ejercicio del CFS, esc Arquitectura
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BOLSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO..
  Lista definitiva de valoración de méritos y plazo de presentación de la documentación acreditativa para resolver los posibles empates de la bolsa de personal laboral ATE
 • BOLSAS EXTRAORDINARIAS 2022. BOLSAS EXTRAORDINARIAS (PRUEBA SELECTIVA). CUERPO ABOGACIA.
  PUBLICACIÓN EN EL BOIB DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BOLSA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA..
  LISTA DEFINITIVA DE MÉRITOS
 • PROCESO SELECTIVO 2019 (OPE 2018). Cuerpos facultativos. Cuerpo facultativo superior. CFS asesor linguistico Mallorca turno libre.
  Lista definitiva de aprobados del 2o ejercicio del CFS Asesoramiento Lingüístico
 • 272 no soportat


  272 no soportat

  CUERPO ADMINISTRATIVO. MALLORCA


  Instrucciones prueba selectiva bolsa extraordinaria

  Data publicació: 16/06/2022

  Se publican las instruciones del tribunal de la pruebas selectivas para la bolsa del cuerpo administrativo:

  1. Les persones aspirants, durant l'exercici, no podran tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de cap sistema auditiu (excepte per prescripció mèdica).

  2. Les persones que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.

  3. Una vegada que s¿hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient fins que hagi lliurat l¿exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el temps no s¿interromprà per aquesta circumstància. En cas d¿haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s¿interromprà i es podrà recuperar.

  4. Les persones aspirants només podran tenir, damunt la taula, bolígraf, cinta correctora, identificació personal, els fulls d'examen i el qüestionari per respondre. També aigua, gel desinfectant, caramels o similar.

  5. Les persones aspirants només podran utilitzar bolígrafs d'un color (blau o negre). No podran utilitzar bolígrafs de dos colors diferents.

  6. Les persones aspirants podran endur-se'n els fulls de preguntes una vegada entregat el full de respostes.

  Asimismo se publican las instrucciones sobre medidas de seguridad e higiene. Pueden consultarlas en el enlace siguiente: Mesures seguretat i higiene


  272 no soportat


  català . castellano